dot
วินทร์-วินทร์ SITUATION  
รหัส : 9786167455426
ยี่ห้อ : อมรินทร์ บุ๊ค เซนเตอร์
ราคาปกติ :  255.00      
รายละเอียดทั้งหมด :

    สารคดีเกี่ยวกับปรัชญา ศาสนา วิทยาศาสตร์ คุ้นไหมกับประโยค "เรื่องบางเรื่องไม่ใช่กงการของมนุษย์ที่จะรู้","ไม่มีประโยชน์ที่จะรู้", "รู้ไปทำไม?" ฯลฯ ความรู้ใหม่ในโลกต่อยอดจากความรู้เก่า แตกหน่อต่อไปเรื่อย ๆ แต่การแตกหน่อเกิดขึ้นไม่ได้หากเราไม่รู้ไม่เข้าใจรากที่มาของความรู้เดิม มองมุมนี้ก็จะพบว่า ไม่มีอะไรในโลกที่เราไม่ควรรู้ หรือไม่ใช่กงการของมนุษย์ที่จะรู้ มันอาจไม่มีประโยชน์เฉพาะหน้า แต่อาจมีประโยชน์ในการเข้าใจภาพรวมขององค์ความรู้ในโลก