dot
คำพ่อสอน : ประมวลพระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสเกี่ยวกับความสุขในการดำเนินชีวิต  
รหัส : 9789747555080
ยี่ห้อ : ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ราคาปกติ :  99.00      
รายละเอียดทั้งหมด :

   หนังสือประมวลพระบรมราโชวาท และพระราชดำรัส "คำพ่อสอน" เป็นหนังสือที่จัดพิมพ์ขึ้นเพื่อเผยแพร่แนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช รัชกาลที่ 9 เกี่ยวกับความสุขในการดำเนินชีวิต ซึ่งเราทั้งหลายต่างตระหนักดีว่าแนวทางการดำเนินชีวิตที่พระราชทานไว้นี้ เป็นหนทางที่จะนำพาชีวิตไปสู่ความสุขอย่างแท้จริง ดังนั้น เราทั้งหลายจึงควรน้อมนำ "คำสอนพ่อ" มาสู่การประพฤติปฏิบัติให้มั่นคงและยั่งยืนตลอดไป